Dołącz do czytelników
Brak wyników

Spis treści

I             CZĘŚĆ PRAWNA

I/1          Wykaz nowych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i wyrobów wg Dz. U. z 2016 r., poz. 542

I/1.1       Przejrzyste zestawienie nowych (od 20 kwietnia 2016 r.) zależności pomiędzy dyrektywami, normami zharmonizowanymi a ustawą o systemach oceny zgodności

I/1.1.1    Przepisy wykonawcze

I/1.1.1.1 Przepisy, które wchodzą w życie po 1 stycznia 2017 roku

I/1.1.2    Normy zharmonizowane

I/1.2       Do czego zobowiązany jest producent, importer, dystrybutor, użytkownik – praktyczne ujęcie roli poszczególnych podmiotów

I/1.2.1    Obowiązki podmiotów gospodarczych

I/1.2.2    Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa maszyn

I/1.2.3    Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji skarg przez producenta

I/1.3       Terminy obowiązywania w praktyce nowych przepisów – przepisy przejściowe

I/1.4       Nowe wymagania dla sprzętu elektrycznego oraz przyrządów pomiarowych

I/1.4.1    Wymagania dla sprzętu elektrycznego

I/1.4.2    Wymagania dla przyrządów pomiarowych

I/1.5       Nowe wymagania dla prostych zbiorników ciśnieniowych oraz urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

I/1.6       Nowe wymagania dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

I/1.7       Nowe wymagania dla wag nieautomatycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. W sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802)

I/1.8       Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

I/1.9       Wymagania dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

I/2          Ocena zgodności – wymogi, procedury, obowiązkowa dokumentacja

I/2.1       Kiedy ocena zgodności jest obowiązkowa, a kiedy rekomendowana – praktyczne wyjaśnienie

I/2.2       Procedury oceny zgodności WE – omówienie zmian w podziale na 8 podstawowych modułów i 8 ich odmian w zestawieniu „tak było – tak jest”

I/2.3       Schemat przebiegu oceny zgodności według Dyrektywy Maszynowej (MD 2006/42/WE)

I/2.3.1    Ograniczenia maszyny

I/2.3.2    Konstrukcyjne środki eliminacji lub zmniejszenia zagrożeń, a także całkowicie bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne

I/2.3.3    Konstrukcyjne środki eliminacji lub zmniejszenia zagrożeń jako element bezpieczeństwa kompleksowego

I/2.4       Zasady umieszczania oznakowania CE – na co trzeba zwrócić uwagę

I/2.5       W jakich sytuacjach użytkownik staje się producentem maszyny − do czego w świetle nowych przepisów jest zobowiązany podmiot, który remontuje, modernizuje, łączy maszyny w zespół maszyn

I/3          Nowa odpowiedzialność i obowiązki użytkowników, producentów i importerów maszyn

I/3.1       Szczegółowy wykaz obowiązków producenta, instalatora, upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora – matryca odpowiedzialności

I/3.2       Co powinna zawierać kompletna dokumentacja zapewniona przez poszczególne podmioty, jak opracować i wypełnić, aby zabezpieczyć swoje interesy w sytuacjach problemowych

I/3.3       Jak zweryfikować, czy eksploatowane przez pracodawcę maszyny i ich dokumentacja spełniają obligatoryjne wymogi

I/3.4       Jak odtworzyć lub uzupełnić brakującą dokumentację techniczną maszyn z UE
i spoza UE zakupionych na rynku wtórnym, istotnie zmienionych – kto to może zrobić

I/4          Jak zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń w firmie zgodnie z wymaganiami z 13 kwietnia 2016 r.

I/4.1       Na co należy koniecznie zwrócić uwagę przy zakupie maszyny nowej, używanej, z UE, spoza UE − przykłady zapisów, które muszą znaleźć się w umowie

I/4.2       Dokumentacja przekazywana wraz z kupowaną maszyną, wyłączenie odpowiedzialności w sytuacji kontroli

I/4.3       Jak wyegzekwować od producenta, importera, dystrybutora, sprzedawcy prawidłowo przygotowaną w języku polskim i kompletną instrukcję użytkowania

I/4.4       Kiedy odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ocenę zgodności i kompletną dokumentację przechodzi z producenta na użytkownika, kto w przedsiębiorstwie (szef firmy, kierownik działu, brygadzista itd.) może odpowiadać za niedopełnienie wymogów wg Dz. U. z 2016 r., poz. 542

I/4.5       Wykaz procedur, dokumentów oraz zestawień tworzonych po stronie użytkownika − na co zwrócić uwagę, jakie informacje zebrać

I/5          Nowe uprawnienia organów kontrolnych 

I/5.1       Kto i w jakim zakresie sprawdza zgodność maszyn i innych urządzeń z wymaganiami dyrektyw NP

I/5.2       Zakres kontroli. Zmienione uprawnienia UOKiK, PIP, IH, UKE, UTK, NB, WUG, UM, ITD wg nowych regulacji

I/5.2.1    Uprawnienia kontrolne UOKiK oraz PIP

I/5.2.1.1 Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie prowadzony przez UOKiK

I/5.2.2    Uprawnienia kontrolne IH, UKE, UTK, NB, WUG, UM, ITD wg nowych regulacji

I/5.3       Przebieg kontroli − jakie prawa i obowiązki mają kontrolowani podczas inspekcji, jakie informacje należy przekazywać, a kiedy można odmówić przekazania danych, nie podpisać protokołu z kontroli

I/5.4       W jakich sytuacjach można odmówić przyjęcia kary, kiedy i do jakich instytucji można wnieść zastrzeżenia do procedury kontroli lub odwołanie

I/6          Nowy system kar

I/6.1       Nieprawidłowości, za które producent, importer, instalator albo użytkownik, który nieświadomie stał się producentem, mogą zostać obciążeni karą nawet do 100 000 zł

I/6.2       Uchybienia, za które producenci i użytkownicy mogą podlegać karze do 10 000 zł, a za jakie do 30 000 zł i jaka sumaryczna kara może być wymierzona w sytuacji kumulacji nieprawidłowości

I/6.3       Czy i w jakich sytuacjach organ możne odstąpić od nałożenia kary

I/6.4       Odpowiedzialność karna, cywilna z Kodeksu pracy itp. − jakie inne sankcje, poza karami pieniężnymi, mogą grozić za wprowadzenie do obrotu/użytku maszyny niespełniającej wymagań nowych przepisów

 

II           CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA

II/1        Co musi zawierać obowiązkowa dokumentacja techniczno-konstrukcyjna

II/1.1     Co w praktyce oznacza zobowiązanie do konstruowania maszyny „wewnętrznie bezpiecznej”

II/1.2     Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych eliminujących zagrożenia

II/1.3     Dodatkowe środki ochronne – przykłady zalecanych rozwiązań

II/1.4     Jakie rysunki i schematy powinny wchodzić w skład dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej

II/1.5     Jak dalece i jak szczegółowo zabezpieczyć maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

II/1.6     Obowiązkowe elementy dokumentacji kontroli wewnętrznej przy produkcji seryjnej

II/2        Procedury oceny zgodności etap po etapie, zasady nadawania znaku CE

II/2.1     Jak w praktyce przeprowadzać ocenę zgodności – szczegółowy schemat przebiegu oceny zgodności wg Dyrektywy Maszynowej

II/2.1.1  Badanie typu WE

II/2.1.2  Pełne zapewnienie jakości

II/2.2     Jak dobrać właściwe dyrektywy i normy do konkretnej maszyny/urządzenia − wytyczne

II/2.3     W jaki sposób powinna przebiegać ocena zgodności w przypadku zastosowania do jednego wyrobu kilku dyrektyw (np. maszynowej 2006/42/WE, kompatybilności 2014/30/WE, ciśnieniowej 2014/68/WE)

II/2.4     Jak uniknąć błędów w doborze norm oraz prawidłowo sporządzić listę wymagań zasadniczych

II/2.5     Kiedy i w jakim zakresie, na jakich zasadach należy współpracować z jednostką notyfikowaną

II/2.6     Deklaracja WE podzespołów − w jakich sytuacjach jest niezbędna

II/2.7     Co powinna zawierać prawidłowo wypełniona deklaracja zgodności WE − wzór wraz z wyjaśnieniami eksperta

II/2.8     Nadawanie oznakowania CE – kolejne etapy

II/2.9     Jakie elementy i w jaki sposób muszą być umieszczone na tabliczce znamionowej

II/3        Ocena ryzyka technicznego w procesie projektowania i oceny zgodności

II/3.1     Zasady przeprowadzania identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka wg metodologii zgodnej z normą PN-EN ISO 12100

II/3.2     Realizacja działań zmniejszających poziom ryzyka technicznego wraz z zestawieniem przykładowych zagrożeń dla maszyn i działań redukujących ryzyko

II/3.3     Procedura dokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka technicznego

II/3.4     Proces projektowania, budowy, uruchomienia oraz eksploatacji systemów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

II/3.4.1  Fazy życia systemów sterowania

II/3.4.1.1    Specyfikacja

II/3.4.1.2    Projektowanie

II/3.4.1.2.1 Projektowanie i realizacja techniczna funkcji bezpieczeństwa. Identyfikacja elementów związanych z bezpieczeństwem, realizujących daną funkcję

II/3.4.1.2.2 Oszacowanie poziomów zapewnienia bezpieczeństwa dla każdej funkcji

II/3.4.1.3    Uruchomienie

II/3.4.1.4    Eksploatacja

II/3.4.1.5    Modyfikacje

II/3.4.2  Dokumentacja techniczna oraz informacje dla użytkownika

II/3.5     Modernizacja pras. Studium przypadku – doświadczenia praktyczne z wdrożeń i aplikacji

II/3.6     Omówienie maszyn szczególnie niebezpiecznych na podstawie załącznika IV do Dyrektywy 2006/42/WE

II/3.6.1  Obrabiarki do drewna

II/3.6.1.1    Normy dotyczące obrabiarek do drewna

II/3.6.1.2    Główne wydarzenia prowadzące do wypadków podczas pracy na obrabiarkach do drewna

II/3.6.1.3    Wymagania dotyczące pilarek tarczowych stołowych

II/3.6.1.4    Wymagania dotyczące pilarek taśmowych stolarskich

II/3.6.2  Obróbka skrawaniem metali

II/3.6.2.1    Rodzaje obróbki

II/3.6.2.2    Zagrożenia zawodowe występujące przy pracy na obrabiarkach skrawających do metalu

II/3.6.2.3    Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do metali

II/3.6.2.4    Normy dotyczące obrabiarek skrawających do metalu

 

II/3.7     Wymagania zasadnicze dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

II/4        Jak wygląda i co zawiera prawidłowa instrukcja użytkowania/instrukcja montażu maszyn nieukończonych

II/4.1     Jakie informacje powinna zawierać instrukcja – zestawienie z fachowym komentarzem eksperta

II/4.2     Przykłady wzorcowych zapisów do instrukcji użytkowania odnośnie do montażu, instalowania i łączenia

II/4.3     Sposób formułowania w instrukcji informacji dotyczących ostrzeżeń w zakresie niedozwolonych sposobów użytkowania, środków ochrony, sposobów postępowania w razie awarii

II/5        Eksploatacja maszyn – obowiązkowa dokumentacja w zakresie użytkowania

II/5.1     Zasady przeprowadzania i najważniejsze zagadnienia związane z kontrolą stanu technicznego maszyn

II/5.1.1  Układ sterowania i elementy sterownicze

II/5.1.2  Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi

II/5.1.3  Ochrona przed innymi zagrożeniami

II/5.1.4  Obsługa i konserwacja

II/5.2     Wytyczne w zakresie przeprowadzania obowiązkowych szkoleń wstępnych i okresowych operatorów maszyn − jakie informacje należy koniecznie przekazywać i jak to dokumentować

II/5.3     Ocena ryzyka zawodowego − w jaki sposób dobrać odpowiednią metodę oceny ryzyka w zależności od zagrożeń występujących na stanowisku

II/5.4     Komplet gotowych do wykorzystania instrukcji stanowiskowych wraz z wyjaśnieniami eksperta

II/5.5     Najnowsze wytyczne w zakresie przeprowadzania obowiązkowych badań środowiskowych i pomiarów

II/5.6     Odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej − wiążące zalecenia

II/5.6.1  Środki ochrony indywidualnej – informacje wprowadzające

II/5.6.2  Odzież ochronna

II/5.6.3  Ochrona kończyn

II/5.6.4  Precyzyjne środki ochrony